تماس با واحدهای شرکت آکپا ایران

ردیف نام واحد سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس داخلی آدرس پست الکترونیکی
1 دفتر مدیرعامل رئیس دفتر مدیرعامل  خانم صغری اشکبوس 041-32466066-9
041-32466095-8
104 ashkboos_s@akpairan.com
2 واحد اداری مدیر اداری مهندس زین العابدین باویلی 041-32466095-8
041-32466066-9
103 bavili_z@akpairan.com
3 واحد امور مالی مدیر مالی اقای معصومی 041-32466095-8
041-32466066-9
140  
4 واحد فنی و طراحی مدیر  فنی تولید و طراحی  حاج آقا سیروس حکیمی 041-32466095-8
041-32466066-9
102 nasim_b@akpairan.com
5 واحد فنی مهندسی مدیر فنی مهندسی مهندس سیاوش ابراهیمی 041-32466095-8
041-32466066-9
106 ebrahimi_s@akpairan.com
6 واحد بازرگانی مدیر بازرگانی مهندس سجاد شباهیان 041-32466095-8
041-32466066-9
151 vakili_e@akpairan.com
7 واحد تولید مدیر تولید حاج اقا سیروس حکیمی 041-32466095-8
041-32466066-9
102  
8 واحد فروش و بازاریابی سرپرست واحد فروش و بازاریابی  آقای حمید عبادی 041-32466095-8
041-32466066-9
107