تماس با واحدهای شرکت آکپا ایران

ردیف نام واحد سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس داخلی آدرس پست الکترونیکی
1   رئیس دفتر مدیرعامل  خانم اشکبوس 041-3103 104  
2   قائم مقام مدیر عامل  آقای مهندس باویلی 041-3103 103  
3   مدیر فروش و بازاریابی آقای ملک پور 041-3103 107  
4   روابط عمومی آقای شاهی 041-3103 174  
5   مدیر مالی آقای معصومی 041-3103 137  
6   مدیر  تولید  آقای  صفریان 041-3103 129  
7   مدیر فنی مهندسی آقای ابراهیمی 041-3103 106  
8   بازرگانی آقای رستمی 041-3103 121  
9   مدیر برنامه ریزی  کنترل تولید و مواد آقای انوریان 041-3103 150