تماس با ما

آدرس: تبریز، شهرک سرمایه گذاری خارجی، خیابان آسیا 2، خیابان اروپا، میدان صنعت،پلاک 86

تلفن: 9-32466066-041 , 8-32466095-041 , 7-32466473-041 ،
شماره اختصاصی شرکت : 3103-041 (30 lines)

فکس: 32466476-041 , 32466099-041

ایمیل: info@akpairan.ir