نمایشگاه شیراز

نهمین نمایشگاه بین المللی مصالح ، تجهیزات و ساختمان

مکان برگزاری : شیراز _ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس

تاریخ برگزاری : 4 الی 7 دی ماه 1397

ساعات بازدید : 16:00 تا 21:00

سالن سرو